STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Vodní a mlhové hasicí systémy

Plynové hasicí systémy

Banka halonových alternativ

Tlakové zkoušky potrubí a tlak. nádob

Door FAN TEST

 

VODNÍ A MLHOVÉ HASICÍ SYSTÉMY

Projekce, montáž, kontroly, servis a konzultace ke sprinklerovým, sprejovým (drenčerovým), pěnovým systémům a vodním clonám.

 

Pro projekci je používán vlastní certifikovaný software kvalifikovaným personálem. Do systémů jsou instalovány jen certifikované komponenty.

 

STABILNÍ HASICÍ SYSTÉMY (SHZ) VODNÍ, NÍZKOTLAKÉ

SHZ SPRINKLEROVÉ, SPREJOVÉ (DŘÍVE DRENČEROVÉ) A PĚNOVÉ 

ImageMontáž + servis

Pro montáže a servis stabilních hasicích zařízení sprinklerových používáme certifikované základní komponenty od firem:

 

 1. Grinnell - sprinklery, ventily, ventilové stanice apod.
 2. Sikla - závěsná zařízení
 3. Victaulic - potrubní spojky
 4. Zettler, Esser, Siemens - monitorovací ústřednyImage

 

SHZ VYSOKOTLAKÁ VODNÍ MLHA (WATER MIST)

AQUASAFE - Hasicí zařízení s vodní mlhou

ImageRozdíl oproti běžným zaplavovacím zařízením a sprinklerům je v podstatně kratší době hašení ohniska požárů ( menší průměr kapek ). Tryska vystřikuje pod tlakem cca 15 bar a hašení trvá do 30 sekund. Pro přesné dávkování vody do trysek se používá agregát (300 - 600 l)

ImagePoužití:

 • Plynové a parní turbíny
 • Dřevozpracující průmysl
 • Kabelové kanály
 • Zkušební stolice pro vozidla

Výhody:

 • Vysoký hasební výkon
 • Nízká spotřeba vody
 • Neohrožuje lidi

ImageVODNÍ CLONY

Vodními clonami (protipožárními barierami) nahrazujeme požární uzávěry v požárně bezpečnostní konstrukci

např.požární stěny,příčky apod.. Navrhujeme je a

instalujeme ve smyslu kodexu požárně bezpečnostních norem.

 

PLYNOVÉ HASICÍ SYSTÉMY

Pro projekci jsou používány vlastní certifikované SW kvalifikovaným personálem. Do systémů stabilních hasicích zařízení (SHZ) jsou instalovány jen certifikované komponenty výrobce KIDDE - KBE.

 

GHZ S CHEMICKÝMI PLYNY - HASIVY (HALONOVÉ ALTERNATIVY)

Hasicí systém KD-200 s plynem FM-200

Image​Až do zákazu podle Montrealské dohody byly pro ochranu cenných a kritických materiálů univerzálně akceptovány protipožární systémy s halonem 1301. Na základě následných intenzivních výzkumných prací byl vyvinut protipožární systém KD-200 s hasicím plynem FM-200. Tato alternativa v sobě spojuje vysokou účinnost hašení, kompletní odstranění zbytků, bezpečnost lidí a nízký skladovací objem. Hasicí systémy s prostředkem FM-200 jsou dnes již povoleny na celém světě a v Německu se bez jakýchkoli omezení prodávají jako systém KD-200.

FUNKČNÍ PRINCIP

Při zjištění požáru automatickým hlásičem (1), resp. při spuštění ručního hlásiče (2) se přes požární centrálu (3) spustí poplašná zařízení (4/5). Po uplynutí doby, která je stanovena pro daný objekt, s elektricky oevře láhev s hasicím prostředkem (6) a FM-200 začne proudit tryskami (7) do místnosti.

 

Hasicí prostředek FM-200Image

Prostředek FM-200 je hasicí plyn s chemickým vzorcem CF3-CHF-CF3.

BEZPEČNOST OSOB

Hasicí plyn FM-200 prošel velice rozsáhlými zkušebními programy týkajícími se jeho toxické nezávadnosti. Aby byly zachyceny všechny aspekty bezpečnosti osob, provedlo se celkem 70 různých testů, které potvrdily neškodlivost prostředku FM-200 pro lidi.

HASICÍ ÚČINEK

Hasicí účinek prostředku FM-200 spočívá v absorpci tepla z plamenů. Je tedy z větší části podmíněn fyzikálně a z menší části chemicky. Hasicí schopnost plynu FM-200 byla podrobena testům v národních i mezinárodních útavech, na jejichž základě byla tato látka schválena jako hasicí prostředek. Aby se správně dimenzoval systém KD-200 i pro ty nejobtížnější podmínky, byly realizovány požární scénáře třídy A a třídy B.

EKOLOGICKÉ DOPADY

FM-200 má hodnotu ODP 0, tzn. vůbec nerozkládá stratosférický ozón. Pozoruhodně krátká životnost plynu FM-200 v atmosféře je dána jeho poměrně rychlým přirozeným rozpadem. Na rozdíl od chlorovaných a bromovaných hlovodíků nepodléhá prostředek FM-200 Montrealské dohodě, a proto neexistují žádná omezení, pokud jde o jeho využívání. Díky tomu se FM-200 jednoznačně stává dlouhodobou alternativou.

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA

Aby byl zaručen žádoucí hasicí účinek prostředku FM-200, je ve stacionárních hasicích zařízeních pro průmyslové aplikace zapotřebí kompletní systém. Systém KD-200 splňuje všechny nároky kladené na efektivní hascí koncepci.

LÁHVE S HASICÍM PROSTŘEDKEMImage

Láhve s hasicím prostředkem se dodávají v osmi různých velikostech s náplní od 4,5 kg do 272 kg. Proto je možné nabídnout pro každou konkrétní aplikaci vhodný a hospodárný počet a velikost láhví. Láhve s hasicím prostředkem jsou doplněny dusíkem na potřebný provozní tlak 25 bar. Monitorování obsahu láhve zajišťuje kontaktní manometr, který při eventuální ztrátě tlaku automaticky odešle poruchový signál do požární centrály.

VENTILYImage

Kvůli speciálním vlastnostem nového hasicího prostředku byly vyvinuty také nové ventily, jejichž chování při vytékání stejně jako použité součástky (např. těsnění) vyhovují požadavkům na plyn FM-200.

HASICÍ TRYSKY

Aby bylo zaručeno chování při vytékání v závislosti na předem daných systémových hodnotách z výpočetního programu, používají se trysky vyvinuté speciálně pro systém KD-200.Image

Výhody systému KD-200

 • Hasicí plyn FM-200
 • Doba vytékání < 10 sekund
 • Maximální možná ochrana majetku
 • Možnost použití i v přítomnosti lidí
 • Nízké množství hasicího prostředku
 • Minimální potřeba prostoru
 • Žádný kritický růst tlaku
 • Mimořádně vhodné pro výpočetní a telekomunikační systémy
 • Povolení VdS E1599001
 • Povolení PAVUS C-01-677Image

Oblasti použití / povolení

OBLASTI POUŽITÍ

 • Místnosti s výpočetní technikou
 • Telekomunikační zařízení
 • Archivy
 • Velíny
 • Rozvodny
 • Knihovny
 • Muzea
 • Galerie
 • Zdravotnická zařízeníImage

POVOLENÍ

Hasicí plyn FM-200 je v Německu schválen Saským zemským ministerstvem vnitra pro hořící plasty a pro požáry tříd A a B podle DIN EN2. Příslušné povolení pro ostatní německé spolkové země bylo vydáno firmě KIDDE-DEUGRA Bradschutzsysteme GmbH pod registračním číslem SP 28/97.Image

Systémy KD-200 byly doposud schváleny následujícími institucemi:

 • VdS Schadenverhütung, Německo
 • IBS, Rakousko
 • FM (Factory Mutual), USA
 • UL (Underwriters Laboratories), USA
 • LPC (The Los Prevention Council), Velká Británie
 • CNPP (Centre National de Prevention et de Protection), Francie
 • PAVUS, Česká republikaImage

 

KD-1230 S PLYNEM NOVEC 1230

ImageNejenom oheň při požáru způsobí škodu na majetku. Může ho způsobit také voda nebo prášek, které využíváme na hašení. Potřebujeme systém který spolehlivě uhasí oheň bez velikého poškození nebo znečistění. To co potřebujete je systém KD-1230 s plynem Novec 1230.

 

ImageSystém KD-1230 je novou technologii k potlačení ohně aktivním plynem.

Systém využívá kombinaci rychlé absorpce tepla a chemického zásahu do plamenu.

Novec KD-1230 - C6 je fluorketon s chemickým vzorcem CF3CF2C(O)CF(CF3)2

 

Povolení VdS S 304007, E 1604001
Povolení PAVUS AO 216 č. 0041/216/§5/2005

 

ImageDopady na přírodu:

KD-1230 vůbec nerozkládá ozón a má poměrně rychlý přirozený rozpad.

Bezpečí:

Nezávislé studie potvrdily - Žádna nebezpečí pro lidi v daných místnostech hašení při dodržení správne projektované koncentrace.

Efektivita:

Systém dokáže během pár vteřin rozpoznat a zlikvidovat nebezpečí, což je velmi důležité k záchraně majetku a lidí.

Čistota:

Vypouští se jenom bezbarvý, elektricky nevodivý, nekorozívní plyn a ten nezanechává nečistoty.

 

Systém je tvořen lahví s hasicím prostředkem, ventilem a tryskami.

 

Aplikace:Image

 • Archívy
 • Galérie
 • Muzea
 • Počítačová centra
 • Signalizační místa
 • Finanční centra a banky
 • Knihovny
 • Laboratoře
 • Telekomunikace
 • Univerzity

PanelsafeImage

POUŽITÍ

Moderní servisní a výrobní firmy jsou stále více závislé na fungování technických zařízení. Selhání takových zařízení má obvykle také důsledky, které nejsou kryty pojistkami.

 

Systém PanelSafe nabízí ideální ochranu pro:
telefonní ústředny, regulační a síťové skříně, serverové skříně, vysokonapěťové a nízkonapěťové skříně, počítačové vybavení, telekomunikační zařízení, zdravotnická zařízení atd.

 

STABILNÍ HASICÍ SYSTÉM HD-CO2 - VYSOKOTLAKÉ

Image​Plyn CO2 je bezbarvý elektricky nevodivý plyn. Hasicí účinek spočívá ve snížení kyslíku ve vzduchu na hodnotu, při které již neprobíhá proces hoření. Plyn rychle proniká do prostoru hašení a tím se eliminují ztráty na majetku a životech. Hasicí látka je uložená v izolované nádrži při tlaku 200 bar a -20 °C

 

Povolení VdS S 302007
Povolení PAVUS AO 216 č. C-03-244

 

POUŽITÍ :

 • hašení hořlavin
 • papír
 • dřevo
 • guma
 • uhlí
 • textil
 • elektrické a elektronické zařízení

K dispozici jsou tyto varianty :Image

 • l/max - 6 kg CO2
 • 10  l/max - 8 kg CO2
 • 40  l/max - 30 kg CO2
 • 67  l/max - 50 kg CO2 

 

 

STABILNÍ HASICÍ SYSTÉM ND-CO2 - NÍZKOTLAKÉ
 

STABILNÍ HASICÍ SYSTÉMY S INERTNÍMI PLYNY – ARGONITE, INERGEN, DUSÍK 300 BAR

 

Inertní plyny jsou uskladněny ve formě stlačených plynů v tlakové láhvi. Jsou instalovány v alternativě 300 bar.Image

 

Argonite, Inergen a Dusík jsou inertní plyny, které uhasí oheň na základě principu vytlačení kyslíku..

 

V zavřeném prostoru je oheň uhašen v čase do 60 vteřin, kdy kyslíková koncentrace klesne pod 15%. Je to přijatelná úroveň pro člověka na krátký časový interval.

 

Použití:Image

 • Elektronický průmysl, zpracování dat,
 • Operační počítačové centra
 • Telekomunikace
 • Řízení dopravy letišť a železnic
 • Laboratoře
 • Kontrolní místnosti
 • Bankovnictví
 • Řídicí místnosti
 • Muzea, knihovny, archivy
 • Farmaceutický průmysl

 

BANKA HALONOVÝCH ALTERNATIV

PLNĚNÍ, SEPARACE, FILTRACE CHEMICKÝCH PLYNŮ - HASIV (TZV. BANKA HALONOVÝCH ALTERNATIV)

Přečerpávání chemických plynů – hasiv

Pracujeme např. s plyny uváděnými pod jejich nejznámějšími obchodními názvy

FM – 200

CF3CHFCF3;Heptafluorpropan HFC 227ea

FE – 36

CHF3CH2CF3Hexafluorppropan HFC 236fa

FE – 13

CHF3Trifluormetan HFC 23

NOVEC 1230

CF3CF2C(O)CF(CF3)2Dodekafluor-2-methylpentan-3-on FK-5-1-12
 

 

Image

Plnící, doplňovací a přečerpávací jednotka THB 523-H1-MRBZ002Separace chemických plynů – hasiv - od dusíku

 

 

 

Image

Separační jednotka od N2 SHN 5 MHBEFiltrace chemických plynů – hasiv

 

 


 

Image

Filtrační jednotka HFM 5 MHBE 110


TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ A TLAK. NÁDOB

Image​Provádíme ve smyslu vyhlášky č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti. Dále pak dle  Evropská dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda  ADR)

 

 

DOOR FAN TEST

PROSTOROVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI PRO PLYNNÉ HASICÍ PROSTŘEDKY

ImagePři zabezpečení prostorů GHZ ( plynovým stabilním hasicím zařízením ) na plynné hasicí prostředky např. FM-200; Novec 1230; Argonite, Inergen a CO2 se snažíme dosáhnout jejich co nejdelšího časového působení v předepsané koncentraci a výšce.

 

K dosažení tohoto cíle je těsnost a tedy tím hlavně účinnost GHZ v chráněném prostoru jedním z rozhodujících kritérii, kterou je dodavatel GHZ povinen investorovi při předání díla, tj. uvedení GHZ do činnosti, a potom při pravidelných kontrolách, zabezpečit a následně i dokázat.


ImageČasto se prokáže, že jištěný prostor GHZ na plynné hasicí prostředky je nedostatečně utěsněn ( zejména kabelové a potrubní prostupy, okna, dveře, VZT apod. ) a to v součtu všech ploch může vést k tomu, že jištěný prostor nedosahuje ani nejnižších požadavků na časový přesah působení hasiva v předepsané a projektem nastavené koncentraci.

 

Prostorová zkouška těsnosti ( DOOR FAN TEST ) toto vše spolehlivě zjistí, což je z hlediska nákladů dodavatele, ale i investora výhodnější než zkoušet časový přesah s použitím velkého množství plynných hasicích prostředků, který se ve většině případů z ekonomických důvodů stejně neprovádí. Existující netěsnosti budou pomocí tohoto testu lokalizovány a účinnost GHZ prokázána.Image

 

S tlakovým ventilátorem umístěným v přístupových dveřích jištěného prostoru se vytváří nejdříve podtlak a pak přetlak v nastaveném rozsahu dle hydraulického výpočtu. Z tlakového rozdílů uvnitř/ven a teplot se pomocí programových prostředků a hydraulického výpočtu vyšetřuje existující průsak a časový přesah běžných zhášecích plynů.

 

Po tomto provedeném testu a při pravidelné údržbě a servisu má zákazník jistotu, že jeho investované peníze do GHZ spolehlivě ochrání jeho majetek.

 

ImageVýhody prostorové zkoušky těsnosti:

 • Výhodné z hlediska nákladů
 • Rychlost, jednoduchost provedení, opakovatelnost zkoušky
 • Poskytuje spolehlivé výsledky
 • Snadné nastavení rychlá lokalizace netěsností
 • Ekologicky nezávadné
 • Ověření hydraulického výpočtu

ImageNevýhody zkušebního zaplavení prostorů plynem:

 • Vysoké náklady
 • Časově náročné a způsobuje časové prostoje zaměstnanců
 • Neurčuje spolehlivě následná opatření
 • Výsledky zkoušky zaplavením ukazují v 90 % případů pouze na netěsnost zabezpečené oblasti

ImageMěření:

 • Teplota v místnosti
 • Teplota vnějšího prostoru
 • Statická diference tlaku
 • Diference tlaku vnitřní/vnější při provozu dmychadla
 • Objem-proudění u dmychadla
 • Ověření hydraulického výpočtu