POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární dokumentace

Školení

Projekt požární ochrany / PBŘS /

Kontrolní činnost

 

POŽÁRNÍ DOKUMENTACE

 • Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně
 • Zajištění požární ochrany podle standardů evropských pojišťoven
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů včetně grafické části v AutoCadu
 • Zpracování dokumentace pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vysokým požárním nebezpečím
 • Aktualizace stávající požární dokumentace provozovatele
 • Zpracování požárních evakuačních plánů objektů včetně grafické části v AutoCadu, požárních poplachových směrnic, požárních řádů
 • Zpracování bezpečnostních pokynů pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Zajištění asistenčního dohledu nad prováděným pracemi se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Návrhy bezpečnostních informačních systémů
 • Pokyny pro dodavatele  stavby
 • Stanovení podmínek technické prevence
 • Poradenská činnost při skladování požárně nebezpečných látek
 • Zastupování zájmů provozovatele při jednáních a výkonu kontrolní činnosti orgánů státního požárního dozoru (HZS)
 • Konzultace a poradenská činnosti, využití hot line

 

ŠKOLENÍ

 • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců - vstupní, opakované
 • Školení prováděné školitelem, e-learningem (v češtině, angličtině)
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Odborná příprava preventivních požárních  hlídek
 • Školení pracovníků místní ohlašovny požárů
 • Školení pracovníků dodavatelských firem

 

PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby autorizovaným inženýrem požární bezpečnosti staveb včetně projednání řešení s Hasičským záchranným sborem, Stavebním úřadem
 • Konzultace  prováděné autorizovaným inženýrem požární bezpečnosti staveb v průběhu realizace díla, účast na kontrolních dnech stavby, účást při kolaudačním řízení
 • Technická pomoc po uvedení stavby do provozu
 • Zpracování změn stavby v průběhu užívání – přehodnocení podmínek požární bezpečnosti
 • Pomoc při nestandardních řešeních požární bezpečnosti staveb
 • Pasport objektu v případě, že se nedochovalo požárně bezpečnostní řešení stavby včetně výkresové části v AutoCadu

 

KONTROLNÍ ČINNOST

 • Preventivní požární kontroly provozů se zvýšeným požárním nebezpečím, vysokým požárním nebezpečím osobou odborně způsobilou  v požární ochraně
 • Kontroly výrobních, skladových, administrativních a dalších provozů včetně návrhů na opatření technického a organizačního charakteru pro  zajištění  požárně bezpečného provádění činnosti
 • Kontroly speciálních provozů a skladů (velké sklady hořlavých kapalin, velké sklady tlakových lahví s hořlavými  plyny)